Úvod | Oddělení poradenství | Podnikatelské plány

Osnova podnikatelského plánu

Pro klienta připravíme kompletní osnovu podnikatelského plánu dle pravidel vyraného programu, do kterého bude klient podávat projektovou žádost.

1 Identifikační údaje žadatele o podporu
1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ
1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat jménem žadatele, její pozice ve společnosti
1.3 Jméno a příjmení kontaktní osoby
1.4 Zpracovatel podnikatelského záměru
1.5 Název projektu a jeho stručný popis doplněný o soulad projektu s cíli Programu vč. souhrnu výstupů projektu, seznam nakupovaných položek v rámci projektu vč. nezpůsobilých, místo realizace, též zda bude žadatel stavět a seznam příloh

2 Charakteristika žadatele
2.1 Majetkoprávní vztahy
2.2 Hlavní předmět podnikání (stručná historie a současnost, max. 250 slov)
2.5 Informace o zaměstnancích žadatele
2.6 Spolupráce žadatele se školami a vědeckovýzkumnými institucemi
2.7 Shrnutí – SWOT analýza žadatele

3 Podrobný popis projektu a jeho soulad s programem
3.1 Specifikace předmětu projektu (základní popis projektu)
3.2 Specifikace zákazníků pro výsledky činnosti, která má být předmětem projektu
3.3 Vymezení předmětu investice a způsob jejího financování
3.4 Personální zajištění projektu
3.5 Lokalita projektu

4 Časový harmonogram projektu
4.1 Zahájení projektu
4.2 Ukončení projektu
4.3 Etapizace projektu ve vazbě na plnění podmínek, Ganntův diagram

5 Ostatní informace

6 Závěr předkladatele projektu a žadatele o dotaci

 

Zasílání novinek GA:

Novinky

DotaceOnline.cz

Denně aktualizovaný, komplexní online zdroj informací o všech dotačních příležitostech v ČR. Najdete zde veškeré možnosti
»» více
6. 12. 2016

© 2008 GRANT ADVISOR | Vrchlického sad 4, 602 00 Brno | T: 543 237 286 | E: info@grantadvisor.cz | DotaceOnline.cz | CD Dotace a fondy | j4bPoradce.cz | Poradenství | Programming by Peax