Úvod | Oddělení poradenství | Podnikatelské plány

Osnova podnikatelského plánu

Pro klienta připravíme kompletní osnovu podnikatelského plánu dle pravidel vyraného programu, do kterého bude klient podávat projektovou žádost.

1 Identifikační údaje žadatele o podporu
1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ
1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat jménem žadatele, její pozice ve společnosti
1.3 Jméno a příjmení kontaktní osoby
1.4 Zpracovatel podnikatelského záměru
1.5 Název projektu a jeho stručný popis doplněný o soulad projektu s cíli Programu vč. souhrnu výstupů projektu, seznam nakupovaných položek v rámci projektu vč. nezpůsobilých, místo realizace, též zda bude žadatel stavět a seznam příloh

2 Charakteristika žadatele
2.1 Majetkoprávní vztahy
2.2 Hlavní předmět podnikání (stručná historie a současnost, max. 250 slov)
2.5 Informace o zaměstnancích žadatele
2.6 Spolupráce žadatele se školami a vědeckovýzkumnými institucemi
2.7 Shrnutí – SWOT analýza žadatele

3 Podrobný popis projektu a jeho soulad s programem
3.1 Specifikace předmětu projektu (základní popis projektu)
3.2 Specifikace zákazníků pro výsledky činnosti, která má být předmětem projektu
3.3 Vymezení předmětu investice a způsob jejího financování
3.4 Personální zajištění projektu
3.5 Lokalita projektu

4 Časový harmonogram projektu
4.1 Zahájení projektu
4.2 Ukončení projektu
4.3 Etapizace projektu ve vazbě na plnění podmínek, Ganntův diagram

5 Ostatní informace

6 Závěr předkladatele projektu a žadatele o dotaci

 

Zasílání novinek GA:

Novinky

DotaceOnline.cz a j4bPoradce.cz verze 1.0. budou končit, připravte se na DotaceOnline 2.0.

Bohužel technologické stáří našich současných služeb monitoringu dotací je neúprosné, po dlouhých letech dochází ke změnám
»» více
17. 1. 2018

DotaceOnline.cz

Denně aktualizovaný, komplexní online zdroj informací o všech dotačních příležitostech v ČR. Najdete zde veškeré možnosti
»» více
6. 12. 2016

© 2008 GRANT ADVISOR | Vrchlického sad 4, 602 00 Brno | T: 543 237 286 | E: info@grantadvisor.cz | DotaceOnline.cz | CD Dotace a fondy | j4bPoradce.cz | Poradenství | Programming by Peax