Realizační management dotovaného projektu

Získali jste dotaci a podepsali grantovou smlouvu? Jste překvapeni jaké množství podmínek a povinností musíte dodržet a splnit, aby Vám tato dotace nebyla odebrána? Obraťte se na nás a my Vám pomůžeme při plnění Vašich povinností spojených s čerpáním dotace. Pomocí naší průběžné pomoci snižte riziko odebrání dotace na minimum.

Jaké jsou nejčastější chyby ve fázi realizace vedoucí ke snížení nebo nevyplacení podpory?

 • Chybně provedená či neprovedená výběrová řízení na dodavatele
 • Hloupé chyby vyplývající z nepozornosti nebo špatného pochopení metodických pokynů
 • Nepodání žádostí o změnu, zmeškání termínů pro podání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, špatný formát publicity projektu, malý důraz na detail
 • Nedostatečné organizační a administrativní zajištění projektu - existují bílá místa v určení odpovědností za řadu úkonů, např. správné zaúčtování dotace, sledování plnění závazných ukazatelů
 • Nedodržení naplnění stanovených indikátorů nebo podcenění následků při jejich nenaplnění
 • Nedostatečná komunikace mezi členy projektového týmu nebo s poskytovatelem dotace
 • Nedodržení zásad opatření, tj. nevěnování pozornosti poslednímu detailu v rozsáhlých příručkách pro žadatele a příjemce

Za dobu naší existence jsme se vždy snažili klást důraz na kvalitu naší práce a upřednosťovali ji tak před maximalizací obratu z naší činnosti. To znamená, že nejsme pravidelně tou nejlevnější volbou při prvotním vyhodnocení mezi konkurenčními nabídkami, avšak v konečném účtování díky minimalizaci sankcí udělených poskytovatelem dotace a snaze o efektivní komunikaci mezi všemi stranami se naše nabídka ve světle naší odpovědnosti stává rozumnou volbou. I my jsme v naší minulosti, jako všichni ostatní, udělali chyby, proto je už nezopakujeme a víme, kde není prostor pro omyl nebo chybu.

 

Historie firmy

Čím jsme přispěli k vývoji dotačního poradenství v ČR? 

 • jsme první společnost na trhu poskytující komplexní dotační služby ve všech oblastech podpory
 • jsme autorem první denně aktualizované online grantové databáze s možností mailingu na míru
 • jsme první nabízející komplexní software pro řízení dotačních aktivit velkých územních celků a organizací
 • jsme jedna z prvních společností pracujících na principu „no win, no fee“
 • snažíme se prostřednictvím článků a řady schůzek s poskytovateli prosazovat zájmy předkladatelů a snižovat administrativní náročnost projektů (i přes častý počáteční odpor)

Studie proveditelnosti

Samostatně, nebo jako součást dotační žádosti (pokud je to vyžadováno) pro vás zpracujeme Studii proveditelnosti. Studie proveditelnosti neboli Feasibility Study slouží k ověření smysluplnosti projektu. Ve studii je nastíněna především realizovatelnost projektu a též zhodnocení efektivnosti potenciálně vložených prostředků - součástí je tedy CBA (cost benefit analysis) neboli analýza nákladů a přínosů. Zároveň představuje zásadní nástroj samotného projektového řízení.

Referujeme, že jsme připravovali řadu velice rozsáhlých studií s náklady v řádech miliard Kč, například z oblasti investic do výzkumu a vývoje, rozšíření vzdělávacích kapacit vysokých škol, obnovy kulturních památek a dalších.

Výběrová řízení

Nabízíme Vám kompletní servis pro zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách, příp. také provedení zadávacího řízení dle pravidel jednotlivých dotačních programů. Naše služby zahrnují především:

 • Organizaci zadávacího řízení
 • Spolupráci při tvorbě zadávací dokumentace a zadávacích podmínek
 • Vyhotovení oznámení o zadání veřejné zakázky
 • Administrativní a organizační zajištění průběhu vlastní soutěže
 • Vyhodnocení zadávacího řízení
 • Příprava smlouvy pro vítěze vzešlého z výběrového řízení
 • Metodická pomoc uchazečům o veřejnou zakázku