Studie proveditelnosti

Samostatně, nebo jako součást dotační žádosti (pokud je to vyžadováno) pro vás zpracujeme Studii proveditelnosti. Studie proveditelnosti neboli Feasibility Study slouží k ověření smysluplnosti projektu. Ve studii je nastíněna především realizovatelnost projektu a též zhodnocení efektivnosti potenciálně vložených prostředků - součástí je tedy CBA (cost benefit analysis) neboli analýza nákladů a přínosů. Zároveň představuje zásadní nástroj samotného projektového řízení. Referujeme, že jsme připravovali řadu velice rozsáhlých studií s náklady v řádech miliard Kč, například z oblasti investic do výzkumu a vývoje, rozšíření vzdělávacích kapacit vysokých škol, obnovy kulturních památek a dalších.

Typická struktura studie proveditelnosti

1. Stručné vyhodnocení projektu
2. Popis podstaty projektu
3. Etapy investičních projektů

  • Předinvestiční fáze
  • Fáze investiční (investiční etapa)
  • Fáze provozní (provozní etapa)
  • Fáze poprovozní (likvidační etapa)

4. Analýza trhu a marketingová strategie
5. Management projektu a řízení lidských zdrojů
6. Technické a technologické řešení projektu
7. Dopad projektu na životní prostředí
8. Zajištění investičního majetku
9. Řízení pracovního kapitálu
10. Finanční plán a analýza projektu
11. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu - CBA
12. Harmonogram projektu
13. Podrobné závěrečné zhodnocení projektu

U projektů typicky nad 50 mil. Kč bývá CBA vyžadována. Zkoumány a argumentovány jsou nejen výdaje a přínosy finanční - procházející přes účetnictví daného předkladatele, ale především obsahuje ekonomickou analýzu - tj. důvěryhodně popisuje přínosy i náklady pro veřejnost a další třetí strany. Studie nakonec mohou obsahovat i citlivostní analýzu - tzn. hledají takový faktor, jehož změna nejvíce ovlivní vypočtené výsledky a dobu návratnosti (resp. vnitřní výnosové procento, IRR, apod.).