Rozvíjení nápadů

Rádi pomáháme s rozvíjením nápadů - především podnikatelům - a klademe kritické otázky. Zda má nápad šanci na přežití, jestli už není v daném místě úspěšně nebo neúspěšně realizovaný, a zda zde není příliš velké riziko neúspěchu. Budete mít energii dotáhnout záměr do konce i po prvních neúspěších? Pokud tedy těmito skeptickými otázkami společně projdeme, můžeme se zamyslet, jak projekt financovat, jestli dotačně a nechat se svazovat po nějakou dobu dotačními pravidly, jestli si radši vypůjčit peníze od banky nebo zda bychom nenašli nadšeného investora, který krátkodobě nebo střednědobě společnosti pomůže, oproti řadě jiných benefitů. 

Pokud tedy projdeme touto první fází, hodil by se nějaký pěkný záměr, který bude sloužit jako materiál pro vyhodnocení půjčky nebo kapitálového vstupu. Tím bývá - v případě podnikatelů - podnikatelský záměr. Ten má typicky tuto strukturu - je to o pravidlech adresáta nebo vzájemné dohodě:

  • Identifikační údaje předkladatele - obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ, jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat jménem žadatele, její pozice ve společnosti, jméno a příjmení kontaktní osoby, název projektu a jeho stručný popis doplněný o soulad projektu s cíli poskytovatele podpory vč. souhrnu výstupů projektu, seznam nakupovaných položek v rámci projektu vč. nezpůsobilých, místo realizace, též zda bude žadatel stavět a seznam příloh
  • Charakteristika předkladatele - majetkoprávní vztahy, hlavní předmět podnikání (stručná historie a současnost), informace o zaměstnancích žadatele, spolupráce žadatele se školami a vědeckovýzkumnými institucemi, shrnutí – SWOT analýza žadatele
  • Podrobný popis projektu a jeho soulad s požadavky investora / poskytovatele podpory - specifikace předmětu projektu (základní popis projektu), specifikace zákazníků pro výsledky činnosti, která má být předmětem projektu, vymezení předmětu investice a způsob jejího financování, personální zajištění projektu, lokalita projektu
  • Časový harmonogram projektu - zahájení projektu, ukončení projektu, etapizace projektu ve vazbě na plnění podmínek, Ganntův diagram
  • Ostatní informace a závěr