Úvod | Oddělení infoslužeb | Signall 2

Neslyšící a éra komunismu | Vzdělávací systém v České republice | Integrace vzdělávacích systémů | Systémy dorozumívání českých neslyšících | Bilingvální přístup ve vzdělávání | Neslyšící a vysokoškolská studia | Legislativní zakotvení znakového jazyka | Nové technologie pro neslyšící | Jaká je úroveň vzdělání neslyšících | Tlumočnické služby | Uplatnění neslyšících na trhu práce

 

Uplatnění neslyšících na trhu práce

Odhady celkového počtu sluchově postižených osob v České republice se v dostupné literatuře pohybují od 70 000 do 500 000 osob, většinu ale tvoří starší lidé, kteří začali sluch ztrácet až ve vyšším věku. Český statistický úřad například uvádí, že v roce 2007 žilo v ČR 74 700 sluchově postižených osob (Výsledky výběrového… 2007). Údaje o počtu lidí s vážným sluchovým postižením se většinou shodují na čísle kolem 15 000 (např. Hamadová, Horáková R. 2006, Hrubý 1998), Český statistický úřad odhadoval v roce 2007 počet osob s těžkou nebo velmi těžkou ztrátou sluchu na 25 807 (Výsledky výběrového… 2007).

Podle Českého statistického úřadu žilo v loňském roce v ČR celkem 405 300 zdravotně postižených osob v produktivním věku (15-59 let). Z nich pouze 26 % bylo zaměstnaných, 7 % nezaměstnaných a 67 % bylo vedeno jako ekonomicky neaktivní. Zdravotně postižení tvořili 13 % ze všech registrovaných uchazečů o práci (Zaměstnanost a nezaměstnanost… 2009). Specifické míry zaměstnanosti a nezaměstnanosti neslyšících nejsou sledovány.

Orientační údaje o nezaměstnanosti neslyšících mohou poskytnout pouze dílčí výzkumy a odhady organizací, které s neslyšícími pracují. Například podle autorů projektu Pro plný život, kteří uskutečnili dotazníkové šetření mezi 253 neslyšícími respondenty, bylo v roce 2006 v Moravskoslezském kraji 38 % neslyšících v produktivním věku nezaměstnaných. Výzkumný tým pak porovnal zjištěná data s odhady organizací sdružujících neslyšící (Česká unie neslyšících, Českomoravská jednota neslyšících, Unie neslyšících Brno, Český svaz neslyšících sportovců) a dospěl k závěru, že situace je obdobná i v jiných krajích ČR. To znamená, že více než třetina neslyšících v ČR v aktivním věku byla v roce 2006 nezaměstnaná.

V České republice byla - zejména díky finanční podpoře ze strukturálních fondů EU - v uplynulých letech zrealizována řada dílčích projektů zaměřených na podporu uplatnitelnosti osob se zdravotním postižením na trhu práce, nejčastěji prostřednictvím tvorby vzdělávacích materiálů, pořádání rekvalifikačních kurzů a zřizování internetových portálů. Autoři projektu Pro plný život se domnívají, že většina podobných aktivit končí uskutečněním jednorázových aktivit, které sice bývají ve své podstatě pro neslyšící prospěšné, ale málokdy na ně navazuje skutečné zajištění pracovního místa.

Jako nepříliš funkční v oblasti zprostředkování práce neslyšícím se jeví internetové pracovní portály. Ačkoliv některé zavedené portály pro širokou veřejnost nabízejí sekci práce pro zdravotně postižené, v rubrikách chybí bližší členění podle typu postižení a z jednotlivých inzerátů často není možné snadno zjistit, zda je nabízená pozice vhodná pro neslyšící, nebo ne. Centrální databáze pracovních míst vedená úřady práce v ČR nabízí pouze ne zcela jasné členění na „tělesně postižený“ a „zdravotně postižený“ (www.urady-prace-online.cz). Pracovní inzerci vedou i některé portály určené speciálně zdravotně postiženým (např. www.bariery.cz/burzaprace, www.praceprozp.cz, www.neslysici.cz, www.appn.cz), inzerovaných pracovních nabídek je však velmi málo. Např. na serveru neslysici.cz bylo v červnu 2009 inzerováno osm pozic, převážně v nekvalifikovaných profesích. Ani další portály nepřinášejí víc než několik málo desítek nabídek.

Velmi dobře hodnocena je v ČR činnost Agentury profesního poradenství pro neslyšící (APPN) založené v roce 2006 (Doležalová 2009, osobní sdělení). Přesto, že její internetový pracovní portál má jen redukovanou burzu práce (v červnu 2009 bylo zveřejněno třináct pozic, převážně manuálních profesí ve stavebnictví), při individuálním zprostředkování zaměstnání aktivním vyhledáváním práce pro konkrétní žadatele je Agentura poměrně úspěšná. Za první dva roky působení se jí podařilo zprostředkovat zaměstnání 162 klientům (Horáková M. 2009, osobní sdělení), a to v celé řadě pozic odpovídajících přibližně vzdělávacím možnostem neslyšících - od pomocných manuálních prací až po práce v informatice, administrativě nebo speciální pedagogice. Převažují práce řemeslné. Agentura pomáhá zaměstnavatelům a neslyšícím při definici vhodné pracovní náplně, při vyřizování formalit souvisejících s nástupem pracovníka do zaměstnání, případně při řešení problémů se zapracováním zaměstnance a s jeho začleněním do kolektivu spolupracovníků. Pořádá také rekvalifikační kurzy, sociální rehabilitaci, poradenství a tlumočení na dálku.

APPN se hlásí k síti „agentur podporovaného zaměstnávání“, které v ČR vznikají od poloviny 90. let. Jde o nevládní organizace financované zejména z prostředků EU a státních, krajských nebo jiných veřejných zdrojů, které poskytují individuální podporu při hledání i udržení zaměstnání osobám znevýhodněným na trhu práce. Podle České unie pro podporované zaměstnání jich zde v roce 2008 působilo 39 (Česká unie…). Část z nich se zaměřuje na specifické skupiny znevýhodněných osob (např. vozíčkáře), kromě APPN však i některé další z nich pomáhají s pracovním uplatněním i neslyšícím a nedoslýchavým.

Určitý výhled na zlepšení možností neslyšících na pracovní uplatnění představuje od roku 2004 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který stanovil povinnost zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % z celkového počtu zaměstnanců. V případě nesplnění této normy je zaměstnavatel povinen odebírat výrobky nebo služby od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, případně odvádět stanovenou částku do státního rozpočtu, která je využita na podporu aktivní politiky zaměstnanosti. V praxi se sice zaměstnavatelé často kloní ke třetí zmíněné variantě, přesto lze přínos zákona spatřovat v určité osvětě o zaměstnávání zdravotně postižených, kterou šíří mezi zaměstnavateli na pracovním trhu. V roce 2008 byla založena Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených, která otevřela regionální poradenská centra a nabízí poradenství zaměstnavatelům v oblasti sociálně orientovaného podnikání.

Další zdroje:
Hrubý, J. (1998): Kolik je u nás sluchově postižených dětí? Speciální pedagogika, 8, 1998, č. 2, s. 5-19

Zdroje on-line:
Agentura profesního poradenství pro neslyšící (on-line) http://www.appn.cz
Burza práce (on-line) http://www.bariery.cz/burzaprace
Česká unie pro podporované zaměstnávání (on-line) http://www.unie-pz.cz
Hamadová, P., Horáková, R. (2006): Expertíza pro cílovou skupinu „Osoby se smyslovým postižením“
Podkladový materiál pro proces komunitního plánování sociálních služeb ve městě Brně. (on-line) www.kpss.brno.cz
Neslyšící CZ (on-line) http://www.neslysici.cz/
Práce pro ZP (on-line) http://www.praceprozp.cz/
Pro plný život (on-line) http://proplnyzivot.osu.cz
Výsledky výběrového šetření zdravotně postižených osob za rok 2007 (on-line) http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3309-08
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (on-line) http://www.mpsv.cz/cs/
Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků výběrového šetření pracovních sil - roční průměry 2008 (on-line) http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/3115-09

Zasílání novinek GA:

Novinky

DotaceOnline.cz a j4bPoradce.cz verze 1.0. budou končit, připravte se na DotaceOnline 2.0.

Bohužel technologické stáří našich současných služeb monitoringu dotací je neúprosné, po dlouhých letech dochází ke změnám
»» více
17. 1. 2018

DotaceOnline.cz

Denně aktualizovaný, komplexní online zdroj informací o všech dotačních příležitostech v ČR. Najdete zde veškeré možnosti
»» více
6. 12. 2016

© 2008 GRANT ADVISOR | Vrchlického sad 4, 602 00 Brno | T: 543 237 286 | E: info@grantadvisor.cz | DotaceOnline.cz | CD Dotace a fondy | j4bPoradce.cz | Poradenství | Programming by Peax