Úvod | Oddělení infoslužeb | Signall 2

Neslyšící a éra komunismu | Vzdělávací systém v České republice | Integrace vzdělávacích systémů | Systémy dorozumívání českých neslyšících | Bilingvální přístup ve vzdělávání | Neslyšící a vysokoškolská studia | Legislativní zakotvení znakového jazyka | Nové technologie pro neslyšící | Jaká je úroveň vzdělání neslyšících | Tlumočnické služby | Uplatnění neslyšících na trhu práce

 

Legislativní zakotvení znakového jazyka

Již půl roku po pádu komunistického režimu v Československu, 3. května 1990, bylo do školského zákona (Zákon č. 171/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon)) doplněno ustanovení, podle něhož se „neslyšícím a nevidomým zajišťuje právo na vzdělávání v jejich jazyce s použitím znakové řeči nebo Braillova písma“. V roce 1998 byl z iniciativy organizací neslyšících a přes opozici pracovníků Ministerstva práce a sociálních věcí a zastánců oralismu (Hrubý 1999: 329-339) přijat samostatný Zákon č. 155/1998 Sb. O znakové řeči, který práva neslyšících na používání vlastního jazyka dál rozšířil a zpřesnil. V roce 2008 byl zákon novelizován, mimo jiné kvůli zdůraznění jedinečnosti znakového jazyka jako jediného svébytného jazyka neslyšících. „Znaková řeč“ v názvu původní verze zákona totiž odkazovala jak ke znakovému jazyku, tak i ke znakované češtině. Znakovaná čeština představuje zcela odlišný gramatický systém a pro prelingválně neslyšící je cizím jazykem. Novelizovaná verze zákona nese název Zákon 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob.

Podle úvodního ustanovení zákona (§ 1) mají neslyšící a hluchoslepí „právo svobodně si zvolit z komunikačních systémů uvedených v tomto zákoně ten, který odpovídá jejich potřebám. Jejich volba musí být v maximální možné míře respektována tak, aby měly možnost rovnoprávného a účinného zapojení do všech oblastí života společnosti i při uplatňování jejich zákonných práv.“

Český znakový jazyk je zákonem definován jako „přirozený a plnohodnotný komunikační systém tvořený specifickými vizuálně-pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu. Český znakový jazyk má základní atributy jazyka, tj. znakovost, systémovost, dvojí členění, produktivnost, svébytnost a historický rozměr, a je ustálen po stránce lexikální i gramatické“ (§ 4).

Všechny ostatní komunikační systémy, včetně znakované češtiny, vycházejí z českého jazyka. Patří mezi ně kromě znakované češtiny také prstová abeceda, vizualizace mluvené češtiny, písemný záznam mluvené řeči, Lormova abeceda, daktylografika, Braillovo písmo s využitím taktilní formy, taktilní odezírání a vibrační metoda Tadoma (§ 6).

Zákon zakotvil (§ 7, s odkazem na zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - školský zákon) právo neslyšících a hluchoslepých osob na:
a) používání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob,
b) vzdělávání s využitím komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob,
c) výuku komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob

Dále také „právo na tlumočnické služby zajišťující tlumočení v jimi zvoleném komunikačním systému“ uvedeném v zákoně „při návštěvě lékaře, vyřizování úředních záležitostí a při zajišťování dalších nezbytných potřeb“ (§ 8). „Neslyšícím a hluchoslepým osobám, kterým byly z důvodu úplné nebo praktické hluchoty nebo hluchoslepoty přiznány mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) nebo III. stupně (průkaz ZTP/P), jsou tlumočnické služby při soudním řízení poskytovány bezplatně… Neslyšícím a hluchoslepým žákům středních škol a neslyšícím a hluchoslepým studentům vyšších odborných škol a vysokých škol, kterým byly z důvodu úplné nebo praktické hluchoty nebo hluchoslepoty přiznány mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) nebo III. stupně (průkaz ZTP/P), jsou tlumočnické služby poskytovány bezplatně za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem“ (§ 8).

„Rodiče, u jejichž dítěte byla diagnostikována praktická nebo úplná hluchota nebo hluchoslepota, mají právo na bezplatnou výuku v kursech komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob“ (§ 9).

Paralelně byly v roce 2008 novelizovány další související právní předpisy. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byl pozměněn tak, aby zakotvil, že:

„Děti, žáci a studenti se zdravotním postižením mají právo bezplatně užívat při vzdělávání speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky poskytované školou. Dětem, žákům a studentům neslyšícím a hluchoslepým se zajišťuje právo na bezplatné vzdělávání pomocí nebo prostřednictvím komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob podle jiného právního předpisu…Dětem, žákům a studentům, kteří se nemohou dorozumívat mluvenou řečí, se zajišťuje právo na bezplatné vzdělávání pomocí nebo prostřednictvím náhradních způsobů dorozumívání.“ (§ 16).

O naplňování práv neslyšících usilují organizace neslyšících i v jiných oblastech. Například Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) zřídila dvě expertní komise. První z nich se zabývá titulkováním televizních pořadů a podílela se na prosazení předpisu, na základě kterého má česká veřejnoprávní televize povinnost opatřit skrytými nebo otevřenými titulky, případně simultánním tlumočením do znakového jazyka, nejméně 70 % vysílaných pořadů. Pro soukromé televizní stanice platí povinné 15% minimum titulkovaných nebo tlumočených pořadů. Pro srovnání, britská BBC titulkuje 100 % pořadů (Cerniňáková, Houšková, Skolková 2009). Druhá expertní komise se zabývá tlumočením pro neslyšící a hluchoslepé s ohledem na legislativu, Českou televizi, kvalitu tlumočnické praxe apod. Zasadila se například o tlumočení televizních zpráv nebo pohádek do českého znakového jazyka.

Další zdroje:
Hrubý, J. (1999): Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu.1. díl. 2. vydání. Praha: FRPSP a Septima.

Zdroje on-line:
Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (on-line) http://www.asnep.cz
Cerniňáková, E., Houšková, Z., Skolková, L. (2009): Zpráva z konference INSPO 2009. Ikaros (on-line). 2009, roč. 13, č. 4. http://www.ikaros.cz/node/5387.
Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů (on-line) http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/
Zákon 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob (on-line)
http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx

Zasílání novinek GA:

Novinky

DotaceOnline.cz a j4bPoradce.cz verze 1.0. budou končit, připravte se na DotaceOnline 2.0.

Bohužel technologické stáří našich současných služeb monitoringu dotací je neúprosné, po dlouhých letech dochází ke změnám
»» více
17. 1. 2018

DotaceOnline.cz

Denně aktualizovaný, komplexní online zdroj informací o všech dotačních příležitostech v ČR. Najdete zde veškeré možnosti
»» více
6. 12. 2016

© 2008 GRANT ADVISOR | Vrchlického sad 4, 602 00 Brno | T: 543 237 286 | E: info@grantadvisor.cz | DotaceOnline.cz | CD Dotace a fondy | j4bPoradce.cz | Poradenství | Programming by Peax